نشریه ۲۳۴ روسازی ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ – نوشته شده در: پروژه راه, نشریه 234 روسازی – Tags:

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (نشریه ۲۳۴)

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نشریه ۲۳۴
۲۷۹ صفحهروسازی راه،سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده،خاکریزی ها،یا کف برش های خاکی و یا سنگی به طور کلی بسترروسازی نامیده می شود؛قرارگیرد.

دانلود فایل